VJREX Contact me

Video Garden

Video Garden Video Garden Video Garden Video Garden Video Garden Video Garden Video Garden

Video Garden

vjRex and Jenny Gillam
Blue Oyster Art Project Space, Dunedin 2006